Mappeja hyllyssä

Kasvinsuojeluaineilla voisi olla haitallisia vaikutuksia, ellei niiden hyväksymistä ja käyttöä olisi tarkoin säännelty. Kasvinsuojeluaineiden lupamenettelyllä varmistetaan, etteivät ne oikein käytettynä aiheuta vaaraa terveydelle ja ympäristölle ja että ne ovat käyttötarkoitukseensa riittävän tehokkaita.

Kasvinsuojeluaineen kehittänyt tai sitä valmistava yritys teettää tehoaineella ja sitä sisältävällä valmisteella hyväksymisen edellytyksenä olevat tutkimukset. Tutkimusvaatimukset säädetään EU-tasolla. Tutkimusmenetelmien tulee olla kansainvälisesti (OECD) hyväksyttyjä ja tutkimuksia tekevien laitosten asianmukaisesti auktorisoitu.

Kasvinsuojeluaineiden lupajärjestelmä toimii siten, että tehoaineet arvioidaan ja hyväksytään EU-tasolla.Kasvinsuojeluainevalmisteet, jotka sisältävät EU:ssa hyväksyttyjä tehoaineita, hyväksyvät jäsenvaltioiden viranomaiset – Suomessa Tukes. Keskeistä valmisteiden hyväksymisessä on niiden käytöstä aiheutuvien riskien arvioiminen ja riskien hallintatoimista päättäminen sekä tehokkuuden toteaminen. Lupajärjestelmän tehostamiseksi EU on jaettu vyöhykkeisiin, joissa valmisteet arvioidaan eri valtioiden kansallisten viranomaisten yhteistyönä. Suomi kuuluu pohjoiseen vyöhykkeeseen yhdessä muiden Pohjoismaiden sekä Baltian maiden kanssa.

Kun kasvinsuojeluaine Suomessa hyväksytään, merkitään se torjunta-ainerekisteriin ja sen käyttö tulee sallituksi. Lupapäätökseen sisältyy valmisteen hyväksytty käyttöohje (myyntipäällysteksti, ”etiketti”). Viranomaisen hyväksymä käyttöohje sisältää valmisteen luokituksen, varoitukset, suojautumisohjeet, ohjeet ympäristöriskien vähentämisestä sekä ohjeet käsittelyajankohdan ja annostelun suhteen. Käyttöohjeita noudattamalla varmistetaan, että kasvinsuojeluainetta käytetään hyvän työsuojelun ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja hyvää maatalouskäytäntöä noudattaen.

Hyväksyminen annetaan aina määräajaksi, yleensä kymmeneksi vuodeksi. Ennen kuin luvan voimassaoloaika päättyy, on valmisteelle haettava luvan uusintaa uusimpien rekisteröintivaatimusten mukaisesti. Hyväksyntää varten vaadittavat tutkimukset (tutkimusaiheet, koemenetelmät jne.) muuttuvat ajan myötä, joten ns. vanhankin tuotteen rekisteröintimateriaalia on päivitettävä koko ajan.

EU:n jäsenvaltiot

Kasvinsuojeluaineiden hyväksyntää säädeltiin aluksi EU-direktiivillä ja nyttemmin EU:n kasvinsuojeluaineasetuksella (EY N:o 1107/2009). Direktiivin aikoinaan tullessa voimaan oli EU:n alueella käytössä noin 750 tehoainetta. Nyttemmin EU:ssa on hyväksyttynä noin 250 tehoainetta. Suuri pudotus ainemäärissä johtuu siitä, että aine ei ole läpäissyt EU:n hyväksymisprosessia tai että valmistaja ei ole hakenut uusien vaatimusten mukaista lupaa; aine ei kuitenkaan läpäisisi vaatimuksia, tarvittavat tutkimukset maksavat liikaa suhteessa markkinan kokoon tai hyväksyttävyys on liikaa kiinni tulkinnallisista seikoista. EU:n ulkopuolella käytetään yhä täältä poistuneita tehoaineita ja niiden avulla tuotettuja kasveja saa edelleen tuoda EU:hun.